Valikko
Rengon Säästöpankkisäätiö
Säätiö - Rengon Säästöpankkisäätiö

Säännöt

Säännöt

Rengon Säästöpankkisäätiön toiminta on tarkoin määriteltyä. Säätiön säännöissä määritellään muun muassa säätiön tarkoituksen toteuttaminen, omaisuuden hoitaminen sekä säätiön toimielimet ja niiden tehtävät.

Avaa säännöt PDF-muodossa

Rengon Säästöpankkisäätiön säännöt

1 §
Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö sr ja kotipaikka Hämeenlinna.

2 §
Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen seudun säästäväisyyden, taloudellisen kasvatuksen sekä koulutuksen edistäminen, pääpaino Rengon entisen kunnan alueella. Säätiön tarkoituksena on myös Kanta-Hämeen ja Riihimäen seudun elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen, sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen, ottaen huomioon säätiön Renkolainen tausta.

3 §
Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja ja tukemalla muuten talou­dellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä ja alueen elinvoimaisuu­den, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukemista koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta työtä sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemistä.

Säästöpankkitoiminnan perinteen vaalimiseksi säätiö kerää ja tallettaa toimialueensa säästö­pankkiperinnettä.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla säätiön tarkoitusta hyödyttävillä toimin­tamuodoilla.

4 §
Säätiön omaisuuden hoito

Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa säätiön toimintamuotojen rahoittamiseksi.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentattua omaisuutta sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavoin.

5 §
Säätiön johto

Säätiöllä on hallitus ja säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

6 §
Valtuuskunta

Säätiöllä on valtuuskunta. Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään 10 ja enintään 30 jäsen­tä. Valtuuskunnan jäsenten lukumäärän päättää ja jäsenet valitsee valtuuskunnan varsinaien kokous. Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa. Säätiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa olla valtuus­kunnan jäsen. Valtuuskunnan jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden al­kua on täyttänyt 68 vuotta.

Valtuuskunnan jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymiseen saakka, jollei toimikautta ole määrätty lyhyemmäksi vuosittain erovuorossa olevien jäsenten lukumäärän pitämiseksi kolmasosana.

Valtuuskunnan varsinainen kokous valitsee vuosittain valtuuskunnalle puheenjohtajan ja va­rapuheenjohtajan, joiden toimikausi alkaa valinnan suorittaneen kokouksen päättyessä ja kestää valtuuskunnan seuraavan varsinaisen kokouksen päättymiseen asti.

7 §
Valtuuskunnan kokous

Valtuuskunta kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen maalis-toukokuussa.

Valtuuskunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja taikka säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään kolmasosa (1/3) valtuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti valtuuskunnan pu­heenjohtajalta vaatii.

Valtuuskunnan kutsuu koolle valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapu­heenjohtaja taikka säätiön hallitus kirjallisella kokouskutsulla viimeistään seitsemän (7} päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan lähettää postitse tai sähköpostitse valtuuskunnan jä­senille heidän ilmoittamiinsa osoitteisiin tai muutoin todisteellisesti. Kokouskutsussa on mai­nittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuuskunnan kokous on päätösvaltainen, kun ko­kouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolmasosa (1/3) val­tuuskunnan jäsenistä.

8 §
Valtuuskunnan varsinainen kokous

Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa:

1. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
2. esitetään tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus;
3. päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä;
4. valitaan valtuuskunnan jäsenet;
5. valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7. valitaan hallituksen jäsenet;
8. valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;
9. esitetään hallituksen ehdotus kuluvan tilikauden talousarvioiksi;
10. asetetaan tarvittaessa vaalivaliokunta valmistelemaan valtuuskunnan varsinaisessa ko­kouksessa suoritettavia vaaleja ja muita asioita;

9 §
Hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 9 jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumää­rän päättää ja hallituksen jäsenet valitsee valtuuskunnan varsinainen kokous. Jäsenet vali­taan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa vähintään kolmasosa (1/3). Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 68 vuotta.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan varsinaisen ko-kouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsi­naisen kokouksen päättymiseen, jollei toimikautta ole määrätty lyhyemmäksi vuosittain ero­vuorossa olevien jäsenten lukumäärän pitämiseksi vähintään kolmasosana.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuuskun­nan varsinaisen kokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia.

10
§ Hallitus

Hallitus edustaa säätiötä. Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

11 §
Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti, sähköpostitse tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, jos saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12 §
Pöytäkirja

Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja toimitetut äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

13 §
Säätiön toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee säätiön hallitus.

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

14 §
Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan tai sellaisen muun henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut oikeuden edustaa säätiötä.

Säätiön hallitus voi antaa edustamisoikeuden nimetylle henkilölle.

15 §
Tilintarkastaja

Säätiöllä on sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten yksi (1) tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusta koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan vuosittain valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä.

16 §
Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle tarkastettavaksi kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilintarkastajan on annettava kertomuksensa neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

17 §
Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta päättää hallitus. Jotta päätös tulisi hyväksytyksi, on vähintään kahden kolmasosan (2/3) hallituksen kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta. Lisäksi enemmistön valtuuskunnan kokouksessa läsnä olevista jäsenistä on kannatettava muutosehdotusta.

18 §
Säätiön varojen käyttö lakkauttamisen ja purkamisen yhteydessä

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat näissä säännöissä määrättyä säätiön tarkoitusta tukevaan tarkoitukseen.